RET­KET JA TAPAH­TU­MAT

Yhdis­tyk­sem­me ret­ket ja tapah­tu­mat on suun­nat­tu yhdis­tyk­sen jäse­nil­le sekä hei­dän per­heil­leen, ellei tapah­tu­man tie­dois­sa toi­sin mai­ni­ta.

 

Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­tys jär­jes­tää jäse­nil­leen

KYL­PY­LÄ­LO­MAN Rakve­ren AQUA Hotel & Spas­sa

Ajan­koh­ta: 13.–16.09.2018

Läh­tö Hel­sin­gis­tä Län­si­ter­mi­naa­lis­ta ( T2 ) klo 10.30 Megas­ta, Tal­lin­nas­sa klo 12.30
Kul­je­tus Tal­lin­na-Rakve­re

Paluu Tal­lin­nas­ta D-ter­mi­naa­lis­ta klo 13.30, Hel­sin­gis­sä Län­si­ter­mi­naa­lis­sa ( T2 ) klo 15.30
Kul­je­tus Rakve­re-tal­lin­na

Hin­ta AQUA Hotel & Spa***+
100 €/hlö Stan­dard kah­den hen­gen huo­nees­sa. Pyy­det­täes­sä 1hh hin­ta on 150 €/hlö. Alle 8-vuo­ti­aat lap­set mak­sa­vat 50 €/hlö.

Aqva Spa sijait­see Rakve­ren lin­nan lähei­syy­des­sä, kes­kel­lä kau­pun­gin tar­joa­mia pal­ve­lui­ta. Laa­du­kas hyvin­voin­ti­kyl­py­lä tar­jo­aa elä­myk­siä niin rau­haa etsi­vil­le nau­tis­ke­li­joil­le kuin rie­mul­li­sem­paa teke­mis­tä koko per­heel­le. Mat­ka sovel­tuu kai­ke­ni­käi­sil­le vau­vas­ta vaa­riin.

Hin­ta sisäl­tää:
* lai­va­mat­kat kan­si­pai­koin (+ pari yhteis­hyt­tiä) Hel­sin­ki-Tal­lin­na-Hel­sin­ki vali­tul­la lai­va­vuo­rol­la
* bus­si­kul­je­tus Tal­lin­na-Rakve­re-Tal­lin­na,
* majoi­tus Aqva Hotel & Spas­sa aamiai­sin
* uima-allas­osas­ton, sau­na­kes­kuk­sen ja kun­to­sa­lin käyt­tö aukio­loai­koi­na
Lisä­mak­sus­ta:
* kyl­py­lä­hoi­dot ja/tai ruo­kai­lut
Hin­taa ei sisäl­ly vakuu­tus­ta. Omaa mat­ka­va­kuu­tus­ta suo­si­tel­laan.

Jär­jes­täm­me mat­ka-aika­na ohjel­mal­li­sen ret­ken ruo­kai­lui­neen Rakve­ren lin­naan, lisä­mak­sus­ta.

SITO­VAT ILMOIT­TAU­TU­MI­SET 1.8. men­nes­sä Anjal­le, anja.huovinen@gmail.com.
Ilmoi­ta ilmoit­tau­tues­sa­si hen­ki­lö­mää­rä sekä mon­ta­ko aikuis­ta ja las­ta on läh­dös­sä matkalle,ja mon­ta­ko osal­lis­tu­jaa on tulos­sa Lin­na­ret­kel­le.
Saat vas­taus­vies­ti­nä Anjal­ta täy­del­li­sen mat­kain­fon ja tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot.
Mat­kan mak­su suo­ri­te­taan mat­kain­fon ohjei­den mukaan 1.8. men­nes­sä yhdis­tyk­sen tilil­le.

Pai­kat täyt­ty­vät nopeas­ti, varaat­han paik­ka­si pian.

 

Ter­ve­tu­loa hem­mot­te­lu­lo­mal­le Rakve­reen!

TOI­MIN­TARYH­MÄ­TOI­MIN­TA

Van­hem­pien ver­tais­tu­ki­ryh­mät

Ver­tais­tu­ki­ryh­mät toi­mi­vat Espoos­sa, Mal­min­kar­ta­nos­sa ja Van­taal­la.

Ryh­mät ovat tar­koi­tet­tu ADHD- ja ADD-oireis­ten las­ten van­hem­mil­le.

Lap­sen diag­noo­sil­la ei kui­ten­kaan ole väliä – van­hem­man oma koke­mus lap­sen tuen tar­pees­ta ja haas­teis­ta riit­tää.

Ryh­mät ovat mak­sut­to­mia sisäl­täen

kah­vi­tar­joi­lun. Ver­tais­tu­ki­ryh­miin osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä yhdis­tyk­sen jäse­nyyt­tä.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

ESPOO

ESPOO

Tapaa­mi­set syys­kau­del­la 2018:
22.8,13.9, 3.10, 25.10, 14.11, 13.12

Klo.18–19.30

Kokoon­num­me os: Pii­li­puun­tie 14 A 3 02250 Espoo

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää voit olla yhtey­des­sä ryh­män

vetä­jiin säh­kö­pos­tit­se: espoovertainen@hotmail.com

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

VAN­TAA

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä aikuis­tu­vien tai aikuis­ten las­ten van­hem­mil­le Van­taal­la

Paik­ka: Kan­sa­lais­toi­min­nan­kes­kus Lei­nik­ki, Lei­nik­ki­tie 22A.

Yhteis­hen­ki­lö: Rai­ja, raija.kohnke(at)gmail.com.

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä oireet­to­mil­le

puo­li­soil­le (Mal­min­kar­ta­no):

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu oireet­to­mil­le aikui­sil­le, joi­den puo­li­son ADHD-oireis­to vai­kut­taa yhtei­seen arkeen.

Kokoon­num­me kak­si ker­taa kuus­sa Mal­min­kar­ta­nos­sa.

Ryh­mä on sul­jet­tu, eli kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään otta­maan ensin yhteyt­tä vetä­jiin.

Ver­tais­tu­ki­ryh­män osal­lis­tu­jil­ta toi­vo­taan sitou­tu­mis­ta ryh­mään koko syys- tai kevät­kau­den ajak­si.

Ryh­mä on mak­su­ton, eikä osal­lis­tu­mi­nen vaa­di yhdis­tyk­sen jäse­nyyt­tä tai että oirei­sel­la puo­li­sol­la oli­si viral­li­nen diag­noo­si.

Aika: klo 18–20.

Paik­ka: ADHD-lii­ton toi­mis­to.

Paka­ri­tu­van­tie 4, Hel­sin­ki (Kun­tou­tus­sää­tiön talo, 3. krs.)
Yhteys­hen­ki­lö:

puolisoryhma.pks@gmail.com

Nuor­ten toi­min­ta

Säh­ly­ryh­mät

VAN­TAAN SÄH­LY­RYH­MÄ ETSII KAKKOSVAL­MEN­TA­JAA SYYS­KUUS­TA 2018 ALKAEN.

HAEM­ME  VAL­MEN­TA­JAK­SI  ADHD-OIREI­SIA NUO­RIA YMMÄR­TÄ­VÄÄ, VAPAA­EH­TOIS­TYÖ­HÖN SITOU­TU­VAA,  JÄMÄK­KÄÄ TYYP­PIÄ.

VAPAA­MUO­TOI­SET HAKE­MUK­SET JA TIE­DUS­TE­LUT: PKSEUDUN.ADHD@GMAIL.COM

SÄH­LY­RYH­MÄ KOU­LUI­KÄI­SIL­LE VAN­TAAL­LA

VAN­TAAN SÄH­LY­RYH­MÄ

Kou­lui­käis­ten säh­ly­ryh­män syys­kausi alkaa pe 7.9.2018 kel­lo 19–20
Paik­ka: Cam­po Cen­ter, Latu­ku­ja 4, 01280 VAN­TAA
Aika: per­jan­tai­sin klo 19 — 20

Ter­ve­tu­loa van­hat ja uudet pelaa­jat 🙂
vetä­jä­nä jat­kaa Mat­ti Salo­mä­ki
Lisä­tie­to­ja: nukkumatti48@gmail.com

Ilmoit­tau­tu­mi­set teks­ti­vies­til­lä nume­roon 050 5978073.

Huom! Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti