RET­KET JA TAPAH­TU­MAT

Yhdis­tyk­sem­me ret­ket ja tapah­tu­mat on suun­nat­tu yhdis­tyk­sen jäse­nil­le sekä hei­dän per­heil­leen, ellei tapah­tu­man tie­dois­sa toi­sin mai­ni­ta.

 

IHA­NIEN NAIS­TEN HEM­MOT­TE­LU­PÄI­VÄ

Jäsen­per­hei­den nai­sil­le ja tytöil­le hem­mot­te­lu­päi­vä, jos­sa voi vali­ta yhden hoi­don ja lisäk­si tar­joam­me sau­nan poreal­tai­neen koko ryh­mäl­le. Hoi­dot:

  1. Hem­mot­te­lu­hoi­to seläl­le
  2. Pika­kas­vo­hoi­to
  3. Perus­teel­li­nen jal­ka­hoi­to.
  4. Kau­nis­ta­va päi­vä­meik­ki ja kul­mien muo­toi­lu.
  5. Hius­ten pesu ja hoi­to.

Aika: Tors­tai 8.3.2018  klo 17–20

Paik­ka: Omnian kou­lu­tus­kes­kus, Kirk­ko­ka­tu 16 A, Espoo

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja tie­dus­te­lut: säh­kö­pos­tit­se pkseudun.adhd@gmail.com, ilmoi­ta valit­tu hoi­to.

Mak­su 10 euroa/ hen­ki­lö 22.2.  men­nes­sä yhdis­tyk­sen tilil­le FI76 1469 3000 2039 80, vies­ti­kent­tään Hemmottelupäivä/osallistujan nimi.

Varaa paik­ka­si nopeas­ti, sil­lä paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti.

Tar­jol­la on myös kah­via, vir­vok­kei­ta ja pien­tä pur­ta­vaa. Ter­ve­tu­loa!

TOI­MIN­TARYH­MÄ­TOI­MIN­TA

Van­hem­pien ver­tais­tu­ki­ryh­mät

Ver­tais­tu­ki­ryh­mät toi­mi­vat Espoos­sa, Hyvin­kääl­lä, Kon­tu­las­sa ja Van­taal­la. Ryh­mät ovat tar­koi­tet­tu
ADHD- ja ADD-oireis­ten las­ten van­hem­mil­le. Lap­sen diag­noo­sil­la ei kui­ten­kaan ole väliä – van­hem­man
oma koke­mus lap­sen tuen tar­pees­ta ja haas­teis­ta riit­tää. Ryh­mät ovat mak­sut­to­mia sisäl­täen
kah­vi­tar­joi­lun. Ver­tais­tu­ki­ryh­miin osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä yhdis­tyk­sen jäse­nyyt­tä. Ter­ve­tu­loa
mukaan!

ESPOO

Espoon ver­tais­tu­ki­ryh­mä jat­kaa toi­min­taan­sa alku­vuo­des­ta 2018. Seu­raa yhdi­tyk­sen Face­book­si­vu­ja.

Yhteys­hen­ki­löt: espoovertainen@hotmail.com

HYVIN­KÄÄ 

Aika: Tie­dus­te­lut säh­kö­pos­tit­se

Paik­ka: Jus­si­lan­ka­tu 6 (Paa­vo­la), Pik­ku­ta­lo, Hyvin­kää.

Yhteys­hen­ki­löt: Kir­si & Lil­ja, hyvinkaavertainen(at)gmail.com

VAN­TAA

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä aikuis­tu­vien tai aikuis­ten las­ten van­hem­mil­le Van­taal­la

Aika: Seu­raa­vat tapaa­mi­set 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3. ja 12.4.

Paik­ka: Kan­sa­lais­toi­min­nan­kes­kus Lei­nik­ki, Lei­nik­ki­tie 22A.

Yhteis­hen­ki­lö: Rai­ja, raija.kohnke(at)gmail.com.

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä oireet­to­mil­le

puo­li­soil­le (Mal­min­kar­ta­no):

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu oireet­to­mil­le aikui­sil­le, joi­den puo­li­son ADHD-oireis­to vai­kut­taa yhtei­seen arkeen.

Kokoon­num­me kak­si ker­taa kuus­sa Mal­min­kar­ta­nos­sa.

Ryh­mä on sul­jet­tu, eli kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään otta­maan ensin yhteyt­tä vetä­jiin.

Ver­tais­tu­ki­ryh­män osal­lis­tu­jil­ta toi­vo­taan sitou­tu­mis­ta ryh­mään koko syys- tai kevät­kau­den ajak­si.

Ryh­mä on mak­su­ton, eikä osal­lis­tu­mi­nen vaa­di yhdis­tyk­sen jäse­nyyt­tä tai että oirei­sel­la puo­li­sol­la oli­si viral­li­nen diag­noo­si.

Aika: klo 18–20.

Paik­ka: ADHD-lii­ton toi­mis­to.

Paka­ri­tu­van­tie 4, Hel­sin­ki (Kun­tou­tus­sää­tiön talo, 3. krs.)
Yhteys­hen­ki­lö:

puolisoryhma.pks@gmail.com

KON­TU­LA 

Aika: Seu­raa­vat tapaa­mi­set 11.1., 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.

Paik­ka: Mikae­lin­kir­kon Mat­teus­sa­li, os. Emän­nän­pol­ku 1, Hel­sin­ki

Yhteys­hen­ki­lö: Eeva, eeva.karppinen(at)elisanet.fi

Nuor­ten toi­min­ta

Säh­ly­ryh­mät

SÄH­LY­RYH­MÄ KOU­LUI­KÄI­SIL­LE VAN­TAAL­LA

Per­jan­tai­sin klo 19–20 osoit­tees­sa:

Cam­po Cen­ter, Latu­ku­ja 4, 01280 Van­taa

Yhteys­hen­ki­lö:  Ossi (pkseudun.adhd@gmail.com)

SÄH­LY­RYH­MÄ 11–15 -VUO­TIAIL­LE HYVIN­KÄÄL­LÄ

Per­jan­tai­sin klo 15–16 Veh­ko­jan seu­ra­kun­ta­kek­suk­sen moni­toi­mi­ti­la, Yli-Ant­ti­lan­tie 3.

Ilmoit­tau­tu­mi­set teks­ti­vies­til­lä nume­roon 050 5978073.

Huom! Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti

VAN­TAAN SÄH­LY­RYH­MÄ ETSII UUT­TA VAL­MEN­TA­JAA SYYS­KUUS­TA 2018 ALKAEN

HAEM­ME  VAL­MEN­TA­JAK­SI  ADHD-OIREI­SIA NUO­RIA YMMÄR­TÄ­VÄÄ, VAPAA­EH­TOIS­TYÖ­HÖN SITOU­TU­VAA,  JÄMÄK­KÄÄ TYYP­PIÄ.

VAPAA­MUO­TOI­SET HAKE­MUK­SET JA TIE­DUS­TE­LUT: PKSEUDUN.ADHD@GMAIL.COM