Uuti­set

ADHD-Lii­­ton vuo­den 2018 sopeu­tu­mis­val­men­nus­kurs­si

Stra­­te­­gia-van­­hem­­pai­­noh­­jaus­­kurs­­si (lap­si 13–17v.)              Hakuai­ka päät­tyy: 15.2.2018

Koh­de­ryh­mä: 13–17 -vuo­tiai­den, adhd-diag­­noo­­sin saa­nei­den, nuor­ten van­hem­mat

Ajan­koh­ta: 7.3.2018 — 11.4.2018

Paik­ka: Yli­opis­ton­ka­tu 58 B, 3krs., Tam­pe­re

 

Tun­teel­la        Hakuai­ka päät­tyy: 20.1.2018

Koh­de­ryh­mä: pari­suh­tees­sa elä­vät adhd-oirei­­set hen­ki­löt puo­li­soi­neen

Ajan­koh­ta: 19.3.2018 — 23.3.2018

Paik­ka: Ruis­sa­lon Kyl­py­lä, Tur­ku

 

Stra­­te­­gia-van­­hem­­pai­­noh­­jaus­­kurs­­si (lap­si 13–17v.)              Hakuai­ka päät­tyy: 13.3.2018

Koh­de­ryh­mä: 13–17 -vuo­tiai­den, adhd-diag­­noo­­sin saa­nei­den, nuor­ten van­hem­mat

Ajan­koh­ta: 3.4.2018 — 8.5.2018

Paik­ka: ADHD-lii­­ton toi­mis­to, Paka­ri­tu­van­tie 4, 00410 Hel­sin­ki

 

Voi­maa arkeen                                           Hakuai­ka päät­tyy: 15.3.2018

Koh­de­ryh­mä: adhd-oirei­­set aikui­set

Ajan­koh­ta: 21.5.2018 — 25.5.2018

Paik­ka: Kyl­py­lä­ho­tel­li Rau­ha­lah­ti, Kuo­pio

 

Mä ja me        Hakuai­ka päät­tyy: 15.3.2018

Koh­de­ryh­mä: 13–16 -vuo­ti­aat adhd-oirei­­set nuo­ret per­hei­neen

Ajan­koh­ta: 7.6.2018 — 10.6.2018

Paik­ka: Kurs­si­kes­kus Hög­sand, Lap­poh­ja

 

Tun­teel­la        Hakuai­ka päät­tyy: 15.3.2018

Koh­de­ryh­mä: pari­suh­tees­sa elä­vät adhd-oirei­­set hen­ki­löt puo­li­soi­neen

Ajan­koh­ta: 11.6.2018 — 15.6.2018

Paik­ka: Hotel­li Tal­luk­ka, Vääk­sy

 

Voi­maa arkeen                                           Hakuai­ka päät­tyy: 1.6.2018

Koh­de­ryh­mä: adhd-oirei­­set aikui­set

Ajan­koh­ta: 3.9.2018 — 7.9.2018

Paik­ka: Hotel Sodan­ky­lä, Sodan­ky­lä

 

Stra­­te­­gia-van­­hem­­pai­­noh­­jaus­­kurs­­si (lap­si 4–12v.)                Hakuai­ka päät­tyy: 15.9.2018

Koh­de­ryh­mä: 4–12 -vuo­tiai­den, adhd-diag­­noo­­sin saa­nei­den, las­ten van­hem­mat

Ajan­koh­ta: 2.10.2018 — 6.11.2018

Paik­ka: ADHD-lii­­ton toi­mis­to, Paka­ri­tu­van­tie 4, 00410 Hel­sin­ki

 

Jyvä               Hakuai­ka päät­tyy: 15.9.2018

Koh­de­ryh­mä: adhd-oirei­­set aikui­set

Ajan­koh­ta: 6.10.2018 — 17.11.2018

Paik­ka: ADHD-lii­­ton toi­mis­to, Paka­ri­tu­van­tie 4, 00410 Hel­sin­ki

 

Tun­teel­la        Hakuai­ka päät­tyy: 31.8.2018

Koh­de­ryh­mä: pari­suh­tees­sa elä­vät adhd-oirei­­set hen­ki­löt puo­li­soi­neen

Ajan­koh­ta: 5.11.2018 — 9.11.2018

Paik­ka: Här­män kyl­py­lä, Yli­här­mä

Ant­ti Tei­rik­ko in memo­riam

Vii­me kesä­nä mene­tim­me yhden par­hais­ta Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­­tyk­­sen aktii­veis­ta, Kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Tei­ri­kon. Hän oli kan­ta­va voi­ma, kun pie­nes­tä MBD-yhdis­­tyk­­ses­­tä kas­voi koko Suo­men ADHD-yhdis­­tys. Tuol­le poh­jal­le raken­tui myö­hem­min ADHD-liit­­to, jos­sa hän toi­mi lii­ton hal­li­tuk­ses­sa eri roo­leis­sa vuo­sia.

Las­ten­lin­nan sai­raa­la­kou­lun reh­to­ri­na ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na Ant­ti toi oman tie­to­tai­ton­sa käyt­töön ja oli monel­la taval­la aikaan­sa edel­lä. Hänen herk­kyy­ten­sä eri­lai­sen oppi­jan tar­peil­le oli usko­ma­ton­ta. Hän ymmär­si jo var­hain, että oppia voi monil­la eri tavoil­la. Moni per­he voi olla kii­tol­li­nen hänen avus­taan, sil­lä hän osa­si aina löy­tää lap­sen tai nuo­ren vah­vuu­det, vaik­ka muut eivät oli­si nii­tä näh­neet. Antin moni­vuo­ti­se­na työ­to­ve­ri­na yhdis­tyk­ses­sä näin pien­ten las­ten vart­tu­van ihan muka­vik­si aikui­sik­si, joten tie­dän, että hänen mene­tel­män­sä toi­mi­vat.

Meil­lä oli ilo olla muka­na Krei­kan mat­kal­la pai­kas­sa, mis­sä Ant­ti oli aiem­min ollut opet­ta­mas­sa lei­ri­kou­lu­lai­sia kol­le­goi­den­sa kans­sa. Kun kuun­te­lim­me hänen ker­to­muk­sia lei­ri­kou­lus­ta, oli usko­ma­ton­ta, miten kaik­ki ne aineet, joi­ta me kou­lus­sa opim­me, voi oppia myös käy­tän­nös­sä. Krei­kas­sa myös arvos­te­taan kai­ken ikäi­siä ihmi­siä. Tyt­tä­rel­lem­me tämä oli myös erin­omai­nen opin­to­mat­ka. Ant­ti opet­ti omal­la lem­peäl­lä taval­laan ohi­men­nen nuor­ta kapi­noi­vaa tytär­täm­me niin, ettei hän sitä edes huo­man­nut.

Ant­ti oli myös pie­nen ihmi­sen puo­les­ta­pu­hu­ja. Moni per­he sai hänel­tä apua. Hän oli huo­lis­saan myös sil­loin, jos lap­si tai nuo­ri oli kal­toin koh­del­tu, eikä tie­to kul­ke­nut viran­omais­ten välil­lä. Hän ei ymmär­tä­nyt, mik­si pii­lou­dut­tiin vai­tio­lo­vel­vol­li­suu­den taak­se, eikä autet­tu avun­tar­vit­si­jaa. Oikeu­den­mu­kai­suus oli Antin vah­vuus, hän ei sal­li­nut epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta.

ADHD-lii­­ton puheen­joh­ta­ja­na hän myös sana­mu­kai­ses­ti pelas­ti lii­ton toi­min­nan sil­loin, kun kaik­ki ei men­nyt niin­kuin Ström­söös­sä. Täs­tä on syy­tä olla kii­tol­li­nen, sil­lä nyt­hän liit­to on tun­net­tu kaik­kial­la Suo­mes­sa. Luja perus­ta toi­min­nal­le luo­tiin sil­loin, kun kukaan ei vie­lä tun­nis­ta­nut oireyh­ty­mää nimel­tä adhd.

Niin tär­ke­ää, kuin Antin työ ja yhdis­tys­toi­min­ta hänel­le oli­vat­kin, niin tär­keim­piä oli­vat aina oma per­he ja koi­ra. Tuos­ta vii­me jou­lu­na ote­tus­ta kuvas­ta näkee pait­si iloa, myös suun­na­ton­ta rak­kaut­ta omia lähei­si­ään koh­taan.

Teks­ti Arja Havi­lo, Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­­tys ry

Ant­ti Tei­rik­ko ADHD-lii­­tos­­sa

Ant­ti Tei­rik­ko oli pit­kän lin­jan yhdis­ty­sak­tii­vi ja ADHD-lii­­ton hal­li­tuk­sen jäsen. Ant­ti tuli ADHD-lii­­ton hal­li­tuk­seen vuon­na 1990, eli vuo­si lii­ton perus­ta­mi­sen jäl­keen, ja hal­li­tus­työ jat­kui aina vuo­den 2007 lop­puun asti. Tuos­ta ajas­ta vii­ti­sen vuot­ta kului lii­ton puheen­joh­ta­ja­na (1992 lopus­ta 1997 lop­puun).

Antin tul­les­sa lii­ton puheen­joh­ta­jak­si, elet­tiin ADHD-lii­­tos­­sa talou­del­li­ses­ti haas­teel­lis­ta aikaa. Hil­jal­leen talou­del­li­nen tilan­ne vakiin­tui, eikä vähi­ten Antin ansios­ta. Hänen rau­hal­li­suu­ten­sa ja har­kit­se­vai­suu­ten­sa oli­vat omi­aan vie­mään asioi­ta hal­li­tus­ti eteen­päin. Ant­ti oli aina val­mis kuun­te­le­maan ja aut­ta­maan mui­ta, ja hänen sydä­mel­li­nen ja läm­min ole­muk­sen­sa herät­ti luot­ta­mus­ta niin lii­ton työn­te­ki­jöis­sä kuin hal­li­tuk­ses­sa­kin. Kaik­ki tun­si­vat Antin rau­tai­se­na ammat­ti­lai­se­na, mut­ta Ant­ti itse ei kos­kaan teh­nyt itses­tään nume­roa, vaan oli aina val­mis kää­ri­mään hihan­sa ja ryh­ty­mään töi­hin. Vie­lä hal­li­tus­vuo­sien jäl­keen­kin hän mie­lel­lään kir­joit­ti vaik­ka­pa asian­tun­ti­ja artik­ke­lei­ta lii­ton leh­teen aina, kun pyy­det­tiin. Ja kyl­lä­hän nii­tä pyy­det­tiin.

Kii­täm­me Ant­tia ja muis­te­lem­me läm­möl­lä kaik­kia nii­tä vuo­sia, jot­ka hän lii­ton toi­min­nal­le antoi.

”Pois aurin­ko pai­nui, lan­ke­si ilta, jäi tai­va­han ran­nal­le säih­ky­vä sil­ta,
mut kau­kaa kor­ven tum­mu­van yös­tä soi lau­lu ihmi­sen työs­tä.”

- Eino Lei­no –

Teks­ti Jari Hämä­läi­nen, tie­dot­ta­ja, ADHD-liit­­to ry

Jäsen­han­kin­ta­kam­pan­ja 2017

ADHD-lii­­tos­­sa teh­dään ensi vuon­na jäsen­han­kin­ta­kam­pan­ja. Tavoit­tee­na on kas­vat­taa sekä jäse­nyh­dis­tys­ten että lii­ton ammat­ti­lais­jä­sen­ten jäsen­mää­rää. Kam­pan­jaa var­ten on teh­ty julis­teet ja pos­ti­kor­tit, joi­ta jael­laan kai­kil­le jäse­nyh­dis­tyk­sil­le. Ne ovat esil­lä kai­kis­sa lii­ton tilai­suuk­sis­sa vuon­na 2017. Lisäk­si ADHD-lii­­ton Face­­book-sivuil­­la toteu­te­taan some-kam­­pan­­ja, joka nos­taa esil­le jäse­nyh­dis­tyk­sien vapaa­eh­tois­toi­mi­joi­ta. Somes­sa häs­tä­git kam­pan­jal­le ovat: #oival­laADHD #ADHD­liit­to

Jär­jes­tö­suun­nit­te­li­jat vie­rai­le­vat jäse­nyh­dis­tyk­sis­sä, jol­loin yhdes­sä poh­di­taan, miten kam­pan­ja näkyy kun­kin yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa vuon­na 2017. Vuo­den 2017 toi­­min­­ta-avus­­tus­­ten käyt­tö suun­na­taan jäsen­han­kin­taan ja pork­ka­na­na: yhdis­tys, joka onnis­tuu kas­vat­ta­maan jäsen­mää­rään­sä 5 % saa yli­mää­räi­sen 200 € toi­­min­­ta-avus­­tuk­­sen.