Pää­kau­pun­ki­seu­dun

ADHD-yhdis­tys ry

Yhdis­tys on perus­tet­tu vuon­na 1979 ja yhdis­tyk­seen kuu­luu noin 400 jäsen­tä. Yhdis­tyk­sem­me tar­jo­aa ver­tais­tu­kea ja vir­kis­tys­toi­min­taa eri-ikäi­sil­le ADHD- ja ADD-oirei­sil­le sekä hei­dän per­heen­jä­se­nil­leen. Tar­kem­mat tie­dot tämän­het­ki­sis­tä ver­tais­tu­ki­ryh­mis­tä sekä muus­ta toi­min­nas­tam­me löy­dät Toi­min­ta-väli­leh­del­tä.

Toi­min­ta

Jäse­nyys

Uuti­set

Lin­kit

Yhteys­tie­dot