Lii­ty jäseneksi

Jäsen­mak­su on 30 € vuo­del­ta 2020.

Jäse­nek­si voit liit­tyä täältä

Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­tyk­sen jäse­nyys kannattaa:
  • pää­set aina edul­li­seen jäsen­hin­taan mukaan ret­kil­le ja tapah­tu­miim­me, per­heen­jä­se­ne­si mukaan lukien
  • voit vai­kut­taa toi­min­nan sisäl­töön esit­tä­mäl­lä ideoi­ta ja toiveita
  • saat osal­lis­tua yhdis­tyk­sen pää­tök­sen­te­koon yhdis­tyk­sen vuosikokouksessa
Kos­ka Pää­kau­pun­ki­seu­dun ADHD-yhdis­tys ry kuu­luu pai­kal­li­se­na jäse­nyh­dis­tyk­se­nä val­ta­kun­nal­li­seen ADHD-liit­toon, saa­vat jäse­nem­me myös ADHD-lii­ton kaut­ta etuja:
  • saat ADHD-lii­ton jul­kai­se­man ADHD-leh­den kotiin kan­net­tu­na nel­jäs­ti vuodessa
  • mah­dol­li­suus osal­lis­tua lii­ton kou­lu­tuk­siin jäsenhintaan