RET­KET JA TAPAH­TU­MAT

Yhdis­tyk­sem­me ret­ket ja tapah­tu­mat on suun­nat­tu yhdis­tyk­sen jäse­nil­le sekä hei­dän per­heil­leen, ellei tapah­tu­man tie­dois­sa toi­sin mai­ni­ta.

 Van­taan ja Kon­tu­lan ryh­mät ovat tauol­la. Van­taan ja Kon­tu­lan van­hem­pien ver­tais­tu­ki­ryh­mät etsi­vät uusia vapaa­eh­toi­sia ryh­män­ve­tä­jiä. Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja kyse­lyt: pkseudun.adhd(at)gmail.com.

TOI­MIN­TARYH­MÄ­TOI­MIN­TA

Van­hem­pien ver­tais­tu­ki­ryh­mät

Ver­tais­tu­ki­ryh­mät toi­mi­vat Espoos­sa ja Mal­min­kar­ta­nos­sa. Van­taan ja Kon­tu­lan ryh­mät ovat tauol­la. Van­taan ja Kon­tu­lan van­hem­pien ver­tais­tu­ki­ryh­mät etsi­vät uusia vapaa­eh­toi­sia ryh­män­ve­tä­jiä. Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja kyse­lyt: pkseudun.adhd(at)gmail.com.

Ryh­mät ovat tar­koi­tet­tu ADHD- ja ADD-oireis­ten las­ten van­hem­mil­le.

Lap­sen diag­noo­sil­la ei kui­ten­kaan ole väliä – van­hem­man oma koke­mus lap­sen tuen tar­pees­ta ja haas­teis­ta riit­tää.

Ryh­mät ovat mak­sut­to­mia sisäl­täen

kah­vi­tar­joi­lun. Ver­tais­tu­ki­ryh­miin osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä yhdis­tyk­sen jäse­nyyt­tä.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

ESPOO

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä las­ten van­hem­mil­le Espoos­sa.

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää voit olla yhtey­des­sä ryh­män vetä­jiin säh­kö­pos­tit­se: espoovertainen@hotmail.com

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Ver­tais­tu­ki­ryh­mä oireet­to­mil­le

puo­li­soil­le (Mal­min­kar­ta­no):

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu oireet­to­mil­le aikui­sil­le, joi­den puo­li­son ADHD-oireis­to vai­kut­taa yhtei­seen arkeen.

Kokoon­num­me kak­si ker­taa kuus­sa Mal­min­kar­ta­nos­sa.

Ryh­mä on sul­jet­tu, eli kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään otta­maan ensin yhteyt­tä vetä­jiin.

Ver­tais­tu­ki­ryh­män osal­lis­tu­jil­ta toi­vo­taan sitou­tu­mis­ta ryh­mään koko syys- tai kevät­kau­den ajak­si.

Ryh­mä on mak­su­ton, eikä osal­lis­tu­mi­nen vaa­di yhdis­tyk­sen jäse­nyyt­tä tai että oirei­sel­la puo­li­sol­la oli­si viral­li­nen diag­noo­si.

Aika: klo 18–20.

Paik­ka: ADHD-lii­ton toi­mis­to.

Paka­ri­tu­van­tie 4, Hel­sin­ki (Kun­tou­tus­sää­tiön talo, 3. krs.)
Yhteys­hen­ki­lö:

puolisoryhma.pks@gmail.com

Nuor­ten toi­min­ta

Säh­ly­ryh­mät

VAN­TAAN SÄH­LY­RYH­MÄ ETSII KAKKOSVAL­MEN­TA­JAA.

HAEM­ME  VAL­MEN­TA­JAK­SI  ADHD-OIREI­SIA NUO­RIA YMMÄR­TÄ­VÄÄ, VAPAA­EH­TOIS­TYÖ­HÖN SITOU­TU­VAA,  JÄMÄK­KÄÄ TYYP­PIÄ.

VAPAA­MUO­TOI­SET HAKE­MUK­SET JA TIE­DUS­TE­LUT: PKSEUDUN.ADHD@GMAIL.COM

SÄH­LY­RYH­MÄ KOU­LUI­KÄI­SIL­LE VAN­TAAL­LA

VAN­TAAN SÄH­LY­RYH­MÄ

Ryh­mä jat­kaa toi­min­taan­sa tam­mi­kuus­sa 2020 Cam­po Cen­te­ris­sä joka per­jan­tai.
Paik­ka: Cam­po Cen­ter, Latu­ku­ja 4, 01280 VAN­TAA
Aika: per­jan­tai­sin klo 19 — 20

Ter­ve­tu­loa van­hat ja uudet pelaa­jat 🙂
vetä­jä­nä jat­kaa Mat­ti Salo­mä­ki
Lisä­tie­to­ja: nukkumatti48@gmail.com

Ilmoit­tau­tu­mi­set teks­ti­vies­til­lä nume­roon 040 731 3009.

Huom! Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti